Všeobecné obchodní podmínky

každý je má, musí to být, čtěte pečlivě!

Není-li řečeno jinak, platí a stanovuji tyto obchodní podmínky naší další spolupráce:

ZÁVAZNOST PŘIHLÁŠKY:

Přihláška je závazná od okamžiku vaší registrace. Osvědčení o účasti na kurzu obdrží každý účastník, který osobně podepsal prezenční listinu (v případě online kurzu byl přítomen při zahájení kurzu) a úspěšně absolvoval celý kurz (u 8 hodinových kurzů je vyžadována 100% účast).

ODHLÁŠENÍ A STORNO PODMÍNKY:

Z kurzu se můžete odhlásit na email info@vzdelavaninamiru.cz TAKTO:

  • Do 8 kalendářních dnů před prvním dnem kurzu je odhlášení bez storno poplatku.
  • V případě Vašeho odhlášení nejpozději čtvrtý kalendářní den (tj. 4 - 8 dní před zahájením kurzu) bude účtován kurz (fakturou) ve výši 50% z ceny kurzu.
  • V případě nahlášení neúčasti TŘI A MÉNĚ pracovních dnů před konáním kurzu, ANEBO PŘI NEÚČASTI NA KURZU bude účtován kurz (fakturou) V PLNÉ VÝŠI ceny kurzu.
  • Storno se neúčtuje v případě, kdy za sebe účastník zajistí náhradníka, nebo v případě změny termínu kurzu či jeho úplného zrušení z mé strany.
  • Pokud bude kurz předčasně ukončen bez mého zavinění pro vážnou nepředvídatelnou událost, nevzniká mi povinnost vracet již uhrazené účastnické poplatky.

POTVRZENÍ SOUHLASU

Kliknutím na tlačítko "ODESLAT" při přihlašování na kurz či akci vyjadřujete svůj souhlas s uvedenými podmínkami.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UDĚLENÍ SOUHLASU S JEJICH ZPRACOVÁNÍM

Účastník kurzu, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen "zájemce") dává tímto ve smyslu článku 7 Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Jiří Vlček, Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále jen "správce"). Zájemce tímto uvedenému správci poskytuje své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a pracovní zařazení. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují dále název organizace, její IČ, adresu a další.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, zájemce o kurz, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, nebo zaměstnancem správce, příp. smluvním partnerem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí absolventů kurzů. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na mail info@vzdelavaninamiru.cz, a že zároveň je však toto odvolání spojeno s nemožností absolvovat uvedený kurz, nebo např. pozdější vyhotovení duplikátu osvědčení o absolvování kurzu. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle článků 13-22 Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "ODESLAT" v této přihlášce.

Za VZDELAVANINAMIRU.CZ

Jiří Vlček