Time management v sociálních službách aneb umět si plánovat čas

kurz pro sociální a vedoucí pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Přečtěte si praktické informace

zejména pak storno podmínky - viz níže

Čím je kurz jedinečný?

Účastníci kurzu si osvojí poznatky, jak si plánovat pracovní úkoly, jak vhodně delegovat úkoly. Budou znát chybné postupy při práci s časem a osvojí si praktické zásady Time managementu aplikované na prostředí sociálních služeb.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1590,-Kč vč. DPH.
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

Podmínky platby a objednání

Uvedené informace nám zaručí vzájemnou spokojenost při dalším jednání.

PODMÍNKY KURZU A STORNO

Přihláška je závazná od okamžiku vaší registrace. Osvědčení o účasti na kurzu obdrží každý účastník, který osobně podepsal prezenční listinu a úspěšně absolvoval celý kurz nebo 90% kurzu. Pro případ Vašeho odhlášení stanovuji tyto STORNO PODMÍNKY:

Z kurzu se můžete odhlásit na email info@vzdelavaninamiru.cz.

Do 8 pracovních dnů před prvním dnem kurzu je odhlášení bez storno poplatku.
V případě Vašeho odhlášení nejpozději čtvrtý pracovní den před zahájením kurzu bude účtován storno poplatek (fakturou) ve výši 50% z účastnického poplatku.

V případě nahlášení neúčasti tři a méně pracovních dnů před konáním kurzu bude účtován storno poplatek (fakturou) v plné výši ceny kurzu.

Storno poplatek se neúčtuje v případě, kdy za sebe účastník zajistí náhradníka, nebo v případě změny termínu kurzu či jeho úplné zrušení z mé strany.

Pokud bude kurz předčasně ukončen bez mého zavinění pro nepředvídatelnou událost, nevzniká mi povinnost vracet již uhrazené účastnické poplatky.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, zájemce o kurz, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem 1 a správcem 2, nebo zaměstnancem obou správců, příp. smluvním partnerem správců. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí absolventů kurzů. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na mail info@vzdelavaninamiru.cz, a že zároveň je však toto odvolání spojeno s nemožností absolvovat uvedený kurz, nebo např. pozdější vyhotovení duplikátu osvědčení o absolvování kurzu. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle článků 13-22 Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "ODESLAT" v této přihlášce.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník kurzu, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen "zájemce") dává tímto ve smyslu článku 7 Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Jiří Vlček, Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále jen "správce1"), a majiteli akreditace tohoto kurzu u MPSV, kterým je Marie Mikulajská, Rychnov na Moravě 171, 569 34 Rychnov na Moravě, IČ 08985332 (dále jen "správce2"). Zájemce tímto uvedenému správci 1 a správci 2 poskytuje své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a pracovní zařazení. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují dále název organizace, její IČ, adresu a další. 

Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správci dále prohlašují, že budou osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Důležité

Držitelem akreditace u MPSV je paní Marie Mikulajská, Rychnov na Moravě 171, 569 34 Rychnov na Moravě, IČ 08985332, která také vydává osvědčení o absolvování kurzu a vystavuje případné duplikáty. Na kurzu pro Vás bude vše připraveno. 

Objednejte se na tento kurz

(vyplňte pro každého účastníka zvlášť)

Kurz Time management v sociálních službách aneb umět si plánovat čas se koná v pátek 24. září 2021 ONLINE.

Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.