Souhlas se zasíláním nabídek
pro všechny pracovníky v sociálních službách a další zájemce

NÍŽE SI PROSÍM PŘEČTĚTE BLIŽŠÍ INFORMACE K SOUHLASU

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na povinnost danou Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), Vás tímto žádám o souhlas se zasíláním nabídek na vzdělávací akce, supervize či jiné akce podobného typu.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UDĚLENÍ SOUHLASU S JEJICH ZPRACOVÁNÍM
Účastník kurzu, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen "zájemce") dává tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon"), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Jiří Vlček, IČ: 02624940 (dále jen "správce"). Zájemce mi tímto poskytuje své osobní údaje, kterými jsou email, název organizace a určení kraje, v němž organizace působí.

ZNĚNÍ SOUHLASU
Jako zájemce souhlasím s tím, aby mé níže uvedené osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, příp. jakýmkoliv zaměstnancem správce, příp. jakýmkoliv smluvním partnerem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely nabídek aktivit souvisejících se vzděláváním, školicími akcemi, příp. konzultační a poradenskou činností. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na mail info@vzdelavaninamiru.cz nebo na odkaze zaslaném správcem (bylo-li učiněno). Prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "PŘHLÁŠENÍ" v tomto formuláři.


POUČENÍ O PRÁVECH:

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět, například zasláním emailu na adresu info@vzdelavaninamiru.cz s uvedením textu "odvolání souhlasu" do předmětu emailu nebo jinak,
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.