Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů

pro ředitele škol a školských zařízení, management a ostatní pracovníky

Přečtěte si praktické informace

zejména pak storno podmínky - viz níže

Čím je kurz jedinečný?

Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými etapami tvorby systému hodnocení, společně definovat kompetence a měřitelné ukazatele pro jednotlivé pracovní pozice v organizaci a seznámit se s metodikou vypracování kompetenčního modelu pro zadané pracovní pozice tak, aby motivovaly zaměstnance k výkonnosti, osobnímu rozvoji a ke stabilitě. Škálování úrovně kompetencí pomůže určit požadovanou úroveň jednotlivých dovedností, schopností a znalostí, aby bylo na dané pozici dosaženo požadovaného výkonu. Vytvořený systém umožní vedoucímu pracovníkovi hodnotit přímé podřízené podle jejich skutečných výsledků, zjistit jejich potřeby a získat podklady pro plánování jejich kvalifikačního a osobního rozvoje. Hodnocenému zaměstnanci proces umožní vyjádřit se ke své práci a jejím výsledkům, uplatnit náměty a připomínky, získá přesné a konkrétní požadavky přímého nadřízeného na jeho práci a informace, které vedou k jeho finančnímu ohodnocení (zejména ve formě odměn, resp. nenárokových složek platu obecně).
Zaměstnanci si připomenou, co je po nich vyžadováno, co se týká jejich výkonu a chování v rámci obsazené pozice.
Kurz bude realizován interaktivní formou, v rámci které lektorka představí poznatky z praxe, využije diskuse, řešení modelových situací a další formy lektorování jako jsou rozhovor, práce s textem, aktivizující metody, popř. brainstorming.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny uvedené skupiny a nevyžaduje bližší znalosti. 

Kurz splňuje požadavky na obsahovou náplň kurzů, které mohou být hrazeny z prostředků pro šablony 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin ve variantě d) osobnostně sociální rozvoj.

Cena

Cena 1590,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte po kurzu.

Podmínky platby a objednání

Uvedené informace nám zaručí vzájemnou spokojenost při dalším jednání.

PODMÍNKY KURZU A STORNO

Přihláška je závazná od okamžiku vaší registrace. Osvědčení o účasti na kurzu obdrží každý účastník, který osobně podepsal prezenční listinu a úspěšně absolvoval celý kurz nebo 90% kurzu.Pro případ Vašeho odhlášení stanovuji tyto STORNO PODMÍNKY:

Z kurzu se můžete odhlásit na email info@vzdelavaninamiru.cz.

Do 8 pracovních dnů před prvním dnem kurzu je odhlášení bez storno poplatku.
V případě Vašeho odhlášení nejpozději čtvrtý pracovní den před zahájením kurzu bude účtován storno poplatek (fakturou) ve výši 50% z účastnického poplatku.

V případě nahlášení neúčasti tři a méně pracovních dnů před konáním kurzu bude účtován storno poplatek (fakturou) v plné výši ceny kurzu.

Storno poplatek se neúčtuje v případě, kdy za sebe účastník zajistí náhradníka, nebo v případě změny termínu kurzu či jeho úplné zrušení z mé strany.

Pokud bude kurz předčasně ukončen bez mého zavinění pro nepředvídatelnou událost, nevzniká mi povinnost vracet již uhrazené účastnické poplatky.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, zájemce o kurz, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, nebo zaměstnancem správce, příp. smluvním partnerem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí absolventů kurzů. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na mail info@vzdelavaninamiru.cz, a že zároveň je však toto odvolání spojeno s nemožností absolvovat uvedený kurz, nebo např. pozdější vyhotovení duplikátu osvědčení o absolvování kurzu. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle článků 13-22 Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "ODESLAT" v této přihlášce.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník kurzu, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen "zájemce") dává tímto ve smyslu článku 7 Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Jiří Vlček, Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále jen "správce"). Zájemce tímto uvedenému správci poskytuje své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a pracovní zařazení. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují dále název organizace, její IČ, adresu a další.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Objednejte se na tento kurz

(vyplňte pro každého účastníka zvlášť)

Kurz Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů se koná 12. dubna ONLINE od 8:30.

Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.