Lektoři

Aktuálně pro vás lektorují...

Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Standardům kvality a jejich aplikaci do praxe se věnuji posledních 15 let, kdy o nich nejen přednáším, ale také je úspěšně zavádím do praxe poskytovatelů. Zkušenosti jsem sbíral v několika příspěvkových organizacích kraje, neziskovém sektoru a na krajském úřadě, zejména na pozicích zástupce ředitele, manažer kvality, metodik, pastorační asistent či pracovník přímé péče. V průběhu let jsem absolvoval kurz poradců pro zavádění standardů kvality pod vedením mnoha inspektorů kvality a realizoval nespočet seminářů a jiných forem vzdělávání včetně supervizí pracovníků přímé péče. 

S praxí poskytovatelů jsem v kontaktu díky realizaci dobrovolných auditů a kontrol, individuálním konzultacím a vzdělávacím kurzům. Pracuji také na ústředí Diakonie ČCE jako asistent náměstka pro služby, kde mám na starost metodické vedení interních kontrolorů kvality. V květnu 2021 jsem získal certifikát hodnotitele kvality podle celosvětově uznávaného modelu excelence organizací EFQM.

Jsem absolventem magisterského oboru FSS Masarykovy univerzity v Brně se specializací na sociální práci a komplexního výcviku DALET v Olomouci v psychoterapii zaměřené na řešení. Zabývám se proto také poskytováním supervize a koučování. Ve svých kurzech využívám systemický koučovací přístup, kterým podporuji své posluchače k přemýšlení a hledání vlastních zdrojů. Jsem zastáncem společného hledání řešení, ale taky reálného pohledu na věc.

Mohu Vám nabídnout širokou paletu zkušeností, empatické naslouchání a profesní mlčenlivost, na kterou jsem celý život zvyklý.

Lektorované kurzy: 

Bc. Monika Kolondrová, DiS.

Celý můj profesní život provází práce s lidmi v tíživých životních situacích. Již v roce 2006, rok po nástupu do práce v Armádě spásy v České republice, z. s., jsem hledala, jak lépe a efektivněji pomoci uživatelům služby. Vzdělání mě dobře připravilo na pomoc s řešením problémů, ale nejednou jsem si uvědomovala, že je to málo. Za každým příběhem se nachází lidský osud, bolest, nejistota, ale také radost a naděje. Do mého přemýšlení se vkrádala otázka "Jak pracovat s těmito tématy?". Kromě vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání jsem proto v letech 2006 až 2009 absolvovala socioterapeutický výcvik v rozsahu 500 hodin a v současné době končím psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, na který jsem nastoupila v roce 2014.

Obzor práce s uživateli se stal bohatším díky vlastní sebezkušenosti, která byla součástí výcviků. Skupinová práce a socioterapeutické prvky jsou nástroji pro práci s lidmi, kterým věřím. Práce s lidmi pro mě znamená mít možnost být přítomná zázrakům. Důležitým úkolem každého z nás je dovolit si tyto zázraky vidět a věřit, že je jich uživatel schopen.

Lektorované kurzy:

Mgr. Magdalena Marie Dziadková Turoňová

V rámci mnou lektorovaných témat Vám nabízím teoretické znalosti propojené s praxí (letos je to 17 let, kdy se pohybuji v sociální oblasti). Témata, která lektoruji, jsem si vždy prakticky vyzkoušela a dovolím si tedy říci, že nenabízím jen suchou teorii, ale také zkušenosti. Největší základ mé praxe tvoří profesní zkušenosti z práce s osobami bez přístřeší, a to jak z pohledu sociálního pracovníka zařízení sociálních služeb, tak z pohledu úředníka vyplácejícího dávky hmotné nouze. V současné době se nově věnuji službám sociální péče a věřím, že dosáhnu dalšího pohledu na sociální oblast jako celek.

Jako každý člověk zaměstnaný v sociální sféře se i já profesně vzdělávám. V poslední době jsem absolvovala např. kurz práce s duševně nemocnými klienty nebo třídenní kurz komunikace. Největší základ je pro mne ale vždy praktická zkušenost, ze které vycházím.

Domnívám se, že každý lektor má něco specifického, co může nabídnout. U mě je to přirozenost. Teorii používám jako nedílnou součást každého školení, praxi využívám jako základ pro vysvětlení a pochopení někdy nepochopitelného. Jsem si vědoma toho, že každý člověk pracující v sociální oblasti potřebuje, aby mu bylo nasloucháno (ano, i zaměstnancům je dobré naslouchat:-)). Moje školení tedy nabízí i tuto zpětnou vazbu, k níž dochází průběžně po celou dobu školící akce. Konečně jste to vy, milí kolegové, kdo mi může přinést další inspiraci a já si toho vážím.

Lektorované kurzy:

Mgr. Jitka Švajdová

Jmenuji se Jitka Švajdová a pracuji jako odborný sociální pracovník Dluhového poradenství Samaritán v Charitě Otrokovice. Této práci se věnuji již deset let. Stála jsem u zrodu a rozvoje této služby, která byla svého druhu jedna z prvních specializujících se služeb výhradně na dluhovou problematiku, včetně prevence a řešení v co nejširším spektru. Službu jsme založili zejména na přístupu ke klientovi, znalosti legislativy a celkové kvalitě a odbornosti. Tato práce se stala nakonec mojí srdeční záležitostí i koníčkem, což bylo stvrzeno získáním ocenění Zlínského kraje - pracovník roku v sociálních službách za rok 2018 za vedení komplikované a odborně náročné sociální služby, za hledání efektivních řešení, jak klientům pomoci, a za prezentaci tématu formou publikování článků, realizace besed a seminářů.

Vystudovala jsem sociální pedagogiku. Svou odbornost si neustále doplňuji a zvyšuji formou vzdělávání a samostudiem, jak v oblasti měkkých dovedností, tak zejména v oblasti legislativy, právních předpisů a jejich aplikace do praxe. Svoji činnost jsem prezentovala v mnoha článcích a příspěvcích v tisku i rozhovorech v rozhlase. V rámci své činnosti jsem se věnovala osvětové a přednáškové praxi, zejména v neziskových organizacích.

Tato práce mi dává prostor tam, kde je možné přispět k prosazení práva a pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Nejenže pomohu uživateli, ale i širší veřejnosti, když svými návrhy přispívám ke změně příslušných právních předpisů. Tuto práci vnímám jako úžasnou symbiózu empatie a snahy pomoci uživateli a logického myšlení při řešení případů. Je to jako šachová hra, při které se musí promyslet několik tahů dopředu. Mám radost, pokud právo a spravedlnost dostane zelenou tam, kde se zdálo, že bude v nenávratnu.:-)

Lektorované kurzy:

Mgr. Kateřina Soukupová

Celý můj profesní život je věnovaný péči o člověka od jeho narození až po poslední úseky života. S chutí pečovat o druhé jsem se narodila, a proto má první volba byla pracovat jako dětská sestra. Praxi jsem pak absolvovala v Praze v Motole na chirurgickém dětském oddělení, v kojeneckém ústavu a v jeslích. Dalších 10 let jsem pak děti vyměnila za dospělé a pracovala jako zdravotní sestra pro Vězeňskou službu ČR.

Absolvovala jsem studium ošetřovatelské péče o dospělé v Brně, ošetřovatelský management na UJEP v Ústí nad Labem a magisterský obor ošetřovatelství na vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Na Jihočeské univerzitě jsem si pak doplnila program celoživotního vzdělávání DPS - učitelé. Během svého profesního života jsem pak prošla řadou seminářů a kurzů z oblasti sociální, zdravotnické i pedagogické a pracovala jako vyučující na SZŠ, ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením nebo též vrchní sestra v domovech se zvláštním režimem a pro seniory. Nyní pracuji jako celoorganizační garant kvality a metodik v organizaci poskytující sociální služby převážně seniorům.

Jedinečnost mých kurzů spočívá v autentičnosti předávaného. Sděluji prožité, zažité a skutečné situace ze života. Považuji to za nejlepší cestu. Jsem lektor, který prošel mnohými profesemi a mnohými pracovišti. Za 40 let mé praxe jsem načerpala řadu zkušeností a o vše, co jsem získala, se s vámi ráda podělím.

Lektorované kurzy:

Mgr. Ivana Chramostová, MBA

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity, obor pedagogika a psychologie a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Po praxi vychovatelky školní družiny a školního klubu jsem pracovala jako učitelka 1. i 2. stupně základní školy. Později jsem absolvovala studium Executive MBA na CEMI MBA Studies Praha a nyní dokončuji 4. ročník doktorandského studia, obor pedagogika, na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclavi.

Mám zkušenosti jako inspektorka České školní inspekce a dvanáctiletou praxi jako ředitelka malotřídní i úplné základní školy. Také jsem pracovala jako hodnotitelka a zpravodajka projektů OPVK a OP VVV, lektorka dalšího vzdělávání a publikovala jsem několik učebnic pro základní školy. Vedu kurzy zaměřené na čtenářské a matematické gramotnosti, osobnostně sociální rozvoj pedagogů a sociálně emoční učení. Mezi má oblíbená témata patří příprava školy na inspekční činnost a zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů.

Při vedení kurzů dávám velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuji individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon. Těším se na setkání na některém z mých kurzů.

Lektorované kurzy:

Ing. Miroslav Pavel

Vystudoval jsem informatiku v Ostravě a více než 12 let působím jako lektor firemního vzdělávání. Mám rád zážitkové formy výuky, systemické koučování, svobodu a odpovědnost.

Jsem trpělivý a vše rád zopakuji, jak je potřeba. Microsoft Excel jsem školil v mnoha firmách, např.: Continental Barum, s.r.o., ContiTrade Servicess.r.o., PRECIZ s.r.o., Schlote-Automotive Czech, s.r.o., Pilana Wood s.r.o., Gumárny Zubří, a.s., PSGConstruction a.s. a dalších.

Těším se na Vás.

Lektorované kurzy:

Mgr. Jan Panocha

Celý svůj dosavadní dvacetiletý profesní život se věnuji lidem v nepříznivých sociálních situacích. Po praxi sociálního pracovníka s muži bez domova, propuštěnými vězni a mladými muži navracejícími se z ústavní a ochranné výchovy jsem vedl středisko Emauzských domů v Mostě. Nyní pracuji v mostecké Diakonii ČCE jako metodik služeb (dříve zde 7 let jako vedoucí a sociální pracovník Azylového domu pro ženy matky s dětmi v tísni). Působím i jako metodik a interní kontrolor kvality sociálních služeb Diakonie ČCE.

Vystudoval jsem obor sociální pedagogika a obor vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvoval jsem program Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Sociální práce je obor, jehož přirozeným zájmem je lidská důstojnost. Lidé bez domova ji často ztratili. Ve své lektorské práci propojuji teoretické poznatky s žitou dobrou praxí a realitou, respektuji potřeby účastníků, důraz dávám na užitečnost, bezpečí a plně zachovávám mlčenlivost.

Těším se na Vás.

Lektorované kurzy: 

Jan Neckář, DiS.

Lektorování se věnuji již více než 10 let. V rámci realizovaných projektů působím jako lektor seminářů pro veřejnost na rozličná témata. Oblast dávek státní sociální odpory a hmotné nouze znám jak z pohledu legislativního, tak z praktického procesu podávání žádostí klientů, kterým poskytuji v rámci své primární profesní činnosti poradenství.

V roce 2003 jsem ukončil studium VOŠ a profesí jsem sociální pracovník. Celou svoji profesní kariéru se zaměřuji především na poskytování odborného sociálního poradenství v širokém spektru legislativy ČR. Mezi preferované oblasti poradenství patří především pracovní právo, sociální zabezpečení, dávky státní soc. podpory a hmotné nouze a finanční poradenství (dluhy, exekuce a oddlužení). Aktuálně působím jako vedoucí poraden pro občany v nesnázích při Diakonii Západ, ale řídím také službu Terénní programy, která poskytuje pomoc cizincům pobývajícím na území ČR, mimo jiné také v oblasti sociální.

S ohledem na dlouholetou praxi v odborném sociálním poradenství nahlížím na situace komplexně. Na dotazy účastníků dokáži reagovat nejen z pohledu diskutované problematiky, ale zodpovím i zdánlivě nesouvisející dotazy. Pokud odpověď neznám, umím ji pro vás vyhledat a informace doplnit. Obsah kurzu tak pružně přizpůsobím vašim potřebám.

Lektorované kurzy:

Marie Mikulajská, DiS.

Studovala jsem obor sociální práce na Vyšší odborné škole v Brně, profesí jsem sociální pracovník. Zkušenosti mám z práce se žáky a studenty s výukovými a výchovnými potížemi a s lidmi s mentálním a chronickým duševním onemocněním či postižením. Pracovala jsem 6 let v pedagogicko-psychologické poradně, nyní pracuji v Charitě.

Lektorské a prezentační dovednosti jsem si upevnila absolvováním kurzu lektor dalšího vzdělávání. Tuto etapu vzdělávání jsem zakončila závěrečnou zkouškou NSK (národní soustava kvalifikací), kód: 75-001-T. Mým cílem je, aby kurzy byly pro Vás praktické a byly především místem pro sdílení zkušeností z Vaší praxe.

Kurzy, ke kterým mám udělenou akreditaci MPSV, čerpají jak z vlastních zkušeností z osobního života, tak také z pracovního prostředí. Jedinečnost těchto kurzů je v jejich provázanosti s každodenní praxí - práce s klienty, spolupracovníky a nadřízenými pracovníky v sociální službě. V kurzech uvádím reálné příklady z praxe a nabízím možné způsoby jejich řešení. V souvislosti s tématy kurzů, které vedu, Vám mohu nabídnout osobní i profesní zkušenosti v oblasti vymezování hranic v mezilidských vztazích a praktické zkušenosti z praxe s uspořádáním pracovních úkolů a práce s časem.

Lektorované kurzy:

Kamil Bujnoch, Ph.D., MBA

Jsem člověk s více než 15 letou praxí obchodníka a manažera (Magistrát města Ostravy, Rádio Čas, DVI, a.s. dceřiná spol. České dráhy, a.s.), ale také lektora, kouče a mentora v oblastech kurzů měkkých dovedností (více jak 30 oblastí vzdělávání v soft skills kurzů připravených na míru pro široké spektrum podniků a jednotlivců; proškolil jsem více než 12.500 osob v cca 1.100 kurzech). Titul PhD. jsem získal na Newport International University v oboru management (PhD. in Business Administration).

Vždy jsem se zajímal o komunikaci a psychologii, na které mne nepřestávají fascinovat rozmanitost lidí a jejich chování. Je to nekončící proces, který pociťuji také u sebe. Čím více toho mám nastudováno a čím mám větší praxi jako lektor, kouč či mentor, zjišťuji, že toho vím stále málo. Předávání zkušeností, ať mých nebo lidí, které jsem za svou cestou potkal, mě baví ze všeho nejvíce.

Mou velkou výhodou u nabízených kurzů je živelnost a herectví v projevu a ve vystupování, která přináší velký zážitek v podání daného tématu pro účastníky kurzů. Pří své praxi lektora jsem měl možnost poznat velké množství skvělých profesionálů, kteří mě hodně naučili. Vždy mi ale něco u nich chybělo, a to byla právě živelnost a kousek herectví, jež jsem do svého portfolia lektorských dovedností zapojil. Těším se na Vás! :-)

Lektorované kurzy:

Ing. Petr Vlček

Po Vysoké škole ekonomické v Praze jsem pracoval v reportingu a controllingu, kde jsem se naučil používat MS Excel k práci s velkými objemy dat. Převážnou část svého profesního života se věnuji zavádění podnikových informačních systémů (ERP), finančním analýzám a práci s daty. S oblibou říkám, že působím jako zprostředkovatel mezi těmi, kdo jednotlivé programy používají, a těmi, kdo je programují. Často využívám toho, že umím pochopit potřeby obou stran.

Excel toho umí fakt hodně. Jen potřebuje, abyste na něj byli "hodní", a dali mu jasné zadání. Klidně i složité, ale jasné. A právě to, jak pracovat s Excelem tak, aby Vám usnadnil práci, Vás naučím.

Během lektorování kladu důraz na to, abyste dobře pochopili, co Excel nabízí a jak Vám může pomoci. Když mi napovíte, co od něj čekáte, poradím Vám jednu z mnoha funkcí, kterou Excel umožňuje (např. filtrování dat, kontrolní součty, prezentaci dat v grafu, atp.). V klidu a srozumitelně Vás vše naučím. Dobře zvládnutá práce v Excelu Vám ušetří čas a zjednoduší práci. Nechte tedy Excel pracovat za Vás. Těším se na setkání s Vámi.

Lektorované kurzy:

Bc. Jana Musilová

Většinu svého profesního života se pohybuji v oblasti sociální práce a zdravotnictví. Setkala jsem se z různými skupinami klientů - děti předškolního věku, senioři, jedinci s poruchami chování, včetně těch extrémních. Propojení obou oborů při péči o klienta je samozřejmostí a zkušenost mne naučila, jak moc je k užitku mít znalosti z obou z nich. A také spoléhat na zdravý rozum.

Mám vystudovaný bakalářský obor sociální politika a sociální práce na UJEP Ústí v Ústí nad Labem, absolvovala jsem studium speciální pedagogiky na VŠERS v Českých Budějovicích. Později jsem si doplnila zdravotnické vzdělání a v rámci sebevzdělávání absolvuji pravidelně různé kurzy. Z poslední doby bych zmínila např. několik skvělých dní ve Fakultní vojenské nemocnici v Praze v rámci kurzu rehabilitačního ošetřování.

První pomoc je jedním z nejfrekventovanějších témat, které nás provází už od dětství. Mohu-li nabídnout něco navíc, tak je to 18 let zkušeností s různými situacemi ohrožení zdraví klienta, které jsem ve složitém světě sociální práce zažila. V rámci kurzu je mým cílem strávení pohodového a plodného dne a jako bonus zjištění, že principy první pomoci máme všichni zažité a v krizových momentech se sami na sebe můžeme spolehnout.

Lektorované kurzy:

Mgr. Jana Nováčková Čechová, DiS.

Vystudovala jsem andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2001 pracuji jako sociální pracovnice v domově pro seniory. Tři roky jsem také pracovala jako vedoucí odlehčovací služby domácí hospic. Uvědomuji si proto, jak moc důležité je pracovat nejen s klientem samotným, ale také s lidmi, kteří jsou mu blízcí. Díky této práci jsem se naučila nesoudit a nehodnotit seniory, kteří k nám přichází. Vstup do domova je pro ně krokem do neznáma. Téma adaptace na pobytovou službu proto považuji za stěžejní.

Za velmi důležitou "školu života" považuji svoje působení v domácím hospici. Osobně jsem tuto zkušenost vnímala velmi intenzivně. Po profesní stránce jsem se naučila, jak komunikovat s lidmi v nejtěžších situacích, jak sdělovat negativní informace empatickou a lidskou formou a jak být skutečně přítomna. Domnívám se, že praktické zkušenosti jsou v sociální oblasti velmi cenné.

Sama sebe vnímám jako otevřeného a empatického člověka s potřebou stále se učit. Mám ráda změnu, baví mě pozorovat různorodost lidí a učit se s ní pracovat tak, abychom se společně domluvili. Nabízený kurz je pro mě příležitostí k vzájemnému obohacení. Ráda bych Vám v něm nabídla prostor pro Vaši osobní zkušenost. 

Lektorované kurzy: